امروزه در وادي بازار و بازاريابي به سبب ارتقاء كيفيت و خدمات دهي تمام سازمان ها ،بيشترين فروش را سازماني دارد كه داراي ارتباطاتي سالم و قوي تر باشد. امروز ديگر فروشندگاني كه تلاش كنند تنها تقاضاي مشتريانشان را پاسخ دهند حرفي براي گفتن ندارند ، امروز فصل پاسخ گفتن به نيازهاي مشتريان است و فروشندگان به عنوان مشاور در تمام زمينه هايي كه مي توانند ،‌به مشتري خود مانند يك دوست كمك كرده تا در صورت تقاضاي ايشان محصول خود را به او عرضه كنند. در حالي كه در طمطراق زندگي ماشيني نياز به عاطفه ها پيش مي رود و كسي در اين وادي موفق تر است كه اين نيازهاي عاطفي را بشناسد و به سمت برآوردن آن حركت نمايد.

واحد فروش سيمان سبزوار در رويكردي جديد كوشيده تا با تلاش پرسنل خود و با به خدمت گرفتن تكنولوژي و فن آوري روز هميشه به عنوان يك مشاور در كنار مشتريان خود باشد و تنها هدف فروش محصول خودرا دنبال نكند بلكه بكوشد تا درحد توان به برآوردن نيازهاي مشتريان گام بردارد و يك رابطه عاطفي با ايشان ايجادكند و مشتري هميشه اين برند را پشتيبان خود بداند . عزم ما براين است تا بتوانيم به اين مهم دست يابيم و تمام تلاشمان را در اين خصوص به كار گيريم .

به اميد روزي كه عاطفه ها حكمران بازارهاي ما باشد.